Aakash soy anthone

Aakash soy anthone
Aakash soy anthone

M̃ãĩñ Ẽk̃ Ããĩñã H̃õõñ T̃ũ K̃h̃ũd̃ K̃õõ S̃ãw̃ãr̃L̃ẽẽ,̃
K̃ũc̃h̃ L̃ãm̃h̃ẽ M̃ẽr̃ĩ B̃ããh̃õñ M̃ẽ ÃãK̃ãr̃ G̃ũz̃ããr̃ L̃ẽẽ,̃
T̃ãk̃r̃ãr̃ H̃õ G̃ãỹĩ Ãb̃h̃ĩ B̃ĩg̃d̃ã Ñãh̃ĩ H̃ãĩ K̃ũc̃h̃,̃J̃ãñẽm̃ãñ T̃ũũ Ããg̃ẽ B̃ãd̃h̃ K̃ẽ M̃ũj̃h̃k̃õ P̃ũk̃ããr̃ L̃ẽẽ!̃T̃ẽr̃ẽ P̃ỹãr̃ Ñẽ Z̃ĩñd̃ãg̃ĩ S̃ẽ P̃ẽh̃c̃h̃ããñ K̃ãr̃ãĩ H̃ãĩ
M̃ũj̃h̃ẽ W̃õ T̃õõf̃ãñõ S̃ẽ P̃h̃ĩr̃ L̃ãũt̃ã K̃ẽ L̃ããỹĩ H̃ãĩ
B̃ãs̃ Ĩt̃ñĩ H̃ĩ D̃ũã K̃ãr̃t̃ẽ H̃ãĩñ K̃h̃ũd̃ã S̃ẽ H̃ũm̃ B̃ũj̃h̃ẽ Ñã Ỹẽh̃ S̃h̃ãm̃ã K̃ãb̃h̃ĩ J̃õ H̃ũm̃ñẽ J̃ãl̃ãĩ H̃ãĩ.̃Ñãf̃r̃ããt̃õñ K̃ẽ Ĩs̃s̃ J̃ãh̃ãñ M̃ẽ H̃ũm̃ K̃õ
Ñãf̃r̃ããt̃õñ K̃ẽ Ĩs̃s̃ J̃ãh̃ãñ M̃ẽ H̃ũm̃ K̃õ,̃
P̃ỹãr̃ K̃ĩ B̃ãs̃t̃ĩỹããñ B̃ãs̃ããñĩĩ H̃ãĩ,̃
D̃õõr̃ R̃ẽh̃ñãã K̃õĩ K̃ãm̃ããl̃ Ñãh̃ĩ,̃
P̃ããs̃ Ããõõ T̃õ K̃õĩ B̃ããt̃ B̃ãñẽ,̃
P̃õũc̃h̃ K̃ãr̃ Ãs̃h̃q̃ Ãp̃ñĩĩ Ãñk̃h̃õ S̃ẽ,̃
M̃ũs̃k̃ũr̃ããõ T̃õõõõõ K̃õĩĩ B̃ããt̃ B̃ãñẽ.̃
K̃ãb̃ĩ J̃õ D̃ẽk̃h̃ñĩ H̃õ M̃õh̃ãb̃b̃ãt̃
K̃ãb̃ĩ J̃õ D̃ẽk̃h̃ñĩ H̃õ M̃õh̃ãb̃b̃ãt̃
T̃õ M̃ẽr̃ĩ C̃h̃ãh̃ãt̃õñ M̃ẽ Ãã J̃ãñã,̃
K̃ãb̃ĩ J̃õ K̃ãr̃ñĩ H̃õ M̃ũj̃h̃s̃ẽ B̃ããt̃ẽñ
T̃õ M̃ẽr̃ĩ Ỹããd̃õñ M̃ẽ Ãã J̃ãñã.̃.̃
K̃ãb̃ĩ J̃õ S̃ũññĩ H̃õ Ã w̃ããz̃
M̃ẽr̃ẽ D̃ĩl̃K̃ĩ T̃õ M̃ẽr̃ĩ D̃h̃ãr̃k̃ãñõ
M̃ẽ Ãã J̃ãñã,̃ K̃ãb̃ĩ J̃õ S̃õõ Ñã P̃ããõ
M̃ẽr̃ĩ Ỹããd̃õñ M̃ẽ T̃õ
M̃ẽr̃ĩ R̃ããt̃õñ M̃ẽ
Ãã J̃ãñã….

Author: Aakashsoyanthone

सुनो_#HUKUM #_हमने_हमेशा 13:07 दिया, #AAP_भी_मेरा 07:02 him 02:09 को_हमेशा 01:07 REHNA_है #इस_लिये_हमे_छोड़ने_की_गलती 02:12 मत_करना l #Trūé__līnê #Wîth_cūte_cūte_swèét_lÕvê

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: