Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

Are you new to blogging, and do you want step-by-step guidance on how to publish and grow your blog? Learn more about our new Blogging for Beginners course and get 50% off through December 10th.

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Aakash soy anthone

Soy
Aakash soy anthone

BEGANI MOHBATAIN

🇦‌🇧‌ 🇷‌🇦‌🇭‌ 🇬‌🇦‌🇾‌🇪‌ 🇰‌🇦‌🇭‌🇦‌ 🇼‌🇴‌🇭‌

🇵‌🇺‌🇷‌🇦‌🇳‌🇮‌ 🇲‌🇴‌🇭‌🇧‌🇦‌🇹‌🇦‌🇮‌🇳‌

🇰‌🇦‌🇷‌ 🇷‌🇦‌🇭‌🇦‌🇾‌ 🇭‌🇦‌🇮‌🇳‌ 🇼‌🇴‌ 🇧‌🇭‌🇮‌🇮‌

🇿‌🇺‌🇧‌🇦‌🇳‌🇮‌ 🇲‌🇺‌🇭‌🇧‌🇦‌🇹‌🇦‌🇮‌🇳‌

🇮‌🇸‌ 🇷‌🇦‌🇭‌ 🇵‌🇦‌🇷‌ 🇨‌🇭‌🇦‌🇱‌🇴‌ 🇹‌🇴‌

🇹‌🇺‌🇲‌🇭‌🇦‌🇾‌ 🇾‌🇦‌🇦‌🇩‌ 🇾‌🇪‌ 🇷‌🇦‌🇭‌🇪‌

🇭‌🇴‌🇹‌🇮‌ 🇳‌🇦‌🇭‌🇮‌🇮‌ 🇭‌🇦‌🇮‌🇳‌

🇦‌🇸‌🇦‌🇦‌’🇳‌

🇳‌🇮‌🇧‌🇭‌🇦‌🇳‌🇮‌ 🇲‌🇴‌🇭‌🇧‌🇦‌🇹‌🇦‌🇮‌🇳‌

🇭‌🇦‌🇷‌ 🇲‌🇴‌🇩‌ 🇭‌🇦‌🇷‌ 🇶‌🇦‌🇩‌🇦‌🇲‌ 🇵‌🇦‌🇷‌

🇹‌🇺‌🇲‌🇭‌🇦‌🇾‌ 🇾‌🇦‌🇦‌🇩‌ 🇦‌🇦‌🇺‌🇳‌ 🇬‌🇦‌

🇦‌🇸‌🇦‌🇦‌’🇳‌ 🇳‌🇦‌🇭‌🇮‌🇮‌ 🇭‌🇦‌🇮‌🇳‌

🇲‌🇪‌🇷‌🇮‌

🇧‌🇭‌🇺‌🇱‌🇦‌🇳‌🇮‌

🇲‌🇴‌🇭‌🇧‌🇦‌🇹‌🇦‌🇮‌🇳‌

🇩‌🇮‌🇱‌ 🇰‌🇦‌🇦‌

🇳‌🇦‌🇦‌ 🇭‌🇦‌🇦‌🇱‌

🇵‌🇴‌🇨‌🇭‌🇮‌🇾‌🇪‌

🇨‌🇭‌🇪‌🇭‌🇷‌🇦‌

🇭‌🇮‌🇮‌

🇩‌🇪‌🇰‌🇭‌🇮‌🇾‌🇪‌

🇭‌🇺‌🇲‌ 🇰‌🇴‌ 🇧‌🇭‌🇮‌🇮‌ 🇦‌🇦‌🇬‌🇦‌🇾‌🇪‌ 🇭‌🇦‌🇮‌

🇸‌🇦‌🇯‌🇦‌🇳‌🇮‌ 🇲‌🇴‌🇭‌🇧‌🇦‌🇹‌🇦‌🇮‌🇳‌

🇦‌🇵‌🇳‌🇴‌ 🇸‌🇪‌

🇲‌🇮‌🇱‌🇦‌ 🇰‌🇺‌🇨‌🇭‌🇭‌ 🇳‌🇦‌🇭‌🇮‌🇮‌

🇹‌🇴‌ 🇰‌🇾‌🇦‌ 🇭‌🇺‌🇼‌🇦‌

🇷‌🇺‌🇲‌🇦‌🇦‌🇳‌

🇭‌🇺‌🇲‌

🇬‌ 🇱‌🇪‌ 🇬‌🇦‌🇾‌

🇱‌🇦‌🇰‌🇦‌🇾‌

🇧‌🇪‌🇬‌🇦‌🇳‌🇮‌ 🇲‌🇴‌🇭‌🇧‌🇦‌🇹‌🇦‌🇮‌🇳‌

Aakash soy anthone

Aakash soy anthone
Aakash soy anthone

M̃ãĩñ Ẽk̃ Ããĩñã H̃õõñ T̃ũ K̃h̃ũd̃ K̃õõ S̃ãw̃ãr̃L̃ẽẽ,̃
K̃ũc̃h̃ L̃ãm̃h̃ẽ M̃ẽr̃ĩ B̃ããh̃õñ M̃ẽ ÃãK̃ãr̃ G̃ũz̃ããr̃ L̃ẽẽ,̃
T̃ãk̃r̃ãr̃ H̃õ G̃ãỹĩ Ãb̃h̃ĩ B̃ĩg̃d̃ã Ñãh̃ĩ H̃ãĩ K̃ũc̃h̃,̃J̃ãñẽm̃ãñ T̃ũũ Ããg̃ẽ B̃ãd̃h̃ K̃ẽ M̃ũj̃h̃k̃õ P̃ũk̃ããr̃ L̃ẽẽ!̃T̃ẽr̃ẽ P̃ỹãr̃ Ñẽ Z̃ĩñd̃ãg̃ĩ S̃ẽ P̃ẽh̃c̃h̃ããñ K̃ãr̃ãĩ H̃ãĩ
M̃ũj̃h̃ẽ W̃õ T̃õõf̃ãñõ S̃ẽ P̃h̃ĩr̃ L̃ãũt̃ã K̃ẽ L̃ããỹĩ H̃ãĩ
B̃ãs̃ Ĩt̃ñĩ H̃ĩ D̃ũã K̃ãr̃t̃ẽ H̃ãĩñ K̃h̃ũd̃ã S̃ẽ H̃ũm̃ B̃ũj̃h̃ẽ Ñã Ỹẽh̃ S̃h̃ãm̃ã K̃ãb̃h̃ĩ J̃õ H̃ũm̃ñẽ J̃ãl̃ãĩ H̃ãĩ.̃Ñãf̃r̃ããt̃õñ K̃ẽ Ĩs̃s̃ J̃ãh̃ãñ M̃ẽ H̃ũm̃ K̃õ
Ñãf̃r̃ããt̃õñ K̃ẽ Ĩs̃s̃ J̃ãh̃ãñ M̃ẽ H̃ũm̃ K̃õ,̃
P̃ỹãr̃ K̃ĩ B̃ãs̃t̃ĩỹããñ B̃ãs̃ããñĩĩ H̃ãĩ,̃
D̃õõr̃ R̃ẽh̃ñãã K̃õĩ K̃ãm̃ããl̃ Ñãh̃ĩ,̃
P̃ããs̃ Ããõõ T̃õ K̃õĩ B̃ããt̃ B̃ãñẽ,̃
P̃õũc̃h̃ K̃ãr̃ Ãs̃h̃q̃ Ãp̃ñĩĩ Ãñk̃h̃õ S̃ẽ,̃
M̃ũs̃k̃ũr̃ããõ T̃õõõõõ K̃õĩĩ B̃ããt̃ B̃ãñẽ.̃
K̃ãb̃ĩ J̃õ D̃ẽk̃h̃ñĩ H̃õ M̃õh̃ãb̃b̃ãt̃
K̃ãb̃ĩ J̃õ D̃ẽk̃h̃ñĩ H̃õ M̃õh̃ãb̃b̃ãt̃
T̃õ M̃ẽr̃ĩ C̃h̃ãh̃ãt̃õñ M̃ẽ Ãã J̃ãñã,̃
K̃ãb̃ĩ J̃õ K̃ãr̃ñĩ H̃õ M̃ũj̃h̃s̃ẽ B̃ããt̃ẽñ
T̃õ M̃ẽr̃ĩ Ỹããd̃õñ M̃ẽ Ãã J̃ãñã.̃.̃
K̃ãb̃ĩ J̃õ S̃ũññĩ H̃õ Ã w̃ããz̃
M̃ẽr̃ẽ D̃ĩl̃K̃ĩ T̃õ M̃ẽr̃ĩ D̃h̃ãr̃k̃ãñõ
M̃ẽ Ãã J̃ãñã,̃ K̃ãb̃ĩ J̃õ S̃õõ Ñã P̃ããõ
M̃ẽr̃ĩ Ỹããd̃õñ M̃ẽ T̃õ
M̃ẽr̃ĩ R̃ããt̃õñ M̃ẽ
Ãã J̃ãñã….

Aakash soy anthone

Aakash soy anthone

Aakash soy anthone
KHWAISH

.Abb fark nahi padta.

#-1 wakt tha ki tujhse beintehaa pyarr krta tha..

..abb tu khud mohobbat ban chali aaye to -mujhe fark nahi padta-….

#-1 wakt tha jab teri parwahh karta tha..

…..Abb to tu mere khaatir fannah v ho jaye to -mujhe fark nahi padta -…

#-1 wakt tha jab tujhe hajaro message likha karta tha or koi kaam na tha mera*
bss din bhar last seen dekha karta tha…

….Abb sun le… Abb sun le ki barso arsa bit gya he visit kiye hue teri profile ko..
ab ja abb tu 24ghante online reh -mujhe fark nahi padta-…

#-1 wakt tha jbb tujhse bichar jaane ka dar laga rehta tha prr tu kahi chor na de is khayal se sehma sehma sa rehta tha…

…lekin abb sun le ki itna jalil hua hu tere ishque me itna jalil hua hu tere in chorne charne ki baton se ki abb tu (…1_kya_100_martaba_v_chor_jaye) to -mujhe fark nahi padta-

#-1 wakt tha jbb tujh bin 1 pal na reh shakta tha bachen gumshuda sa akele pan se darta tha…

….lekin abb sun le sun le abb to itna pal bita chuka hu ess akele pal me ki abb da umar tanha rehna pad jaye to -mujhe fark nahi padta-…..

#-1 wakt tha jbb tujhe koi chu leta to mera khun khaul uthta tha or isi liye me in hawaon se kai dafa ber pala karta tha..

$ A re apne husn ke siwa kutch nhi he tere paas agar* to ja to jaa tu kisi or ke sath hmbistar v hojae to -mujhe fark nahi padta-
+_itna_gurur_kiya_tuna_apni_is_mitti_ki_jism_par …
-ja tera ye jism kisi or ka hojae mujhe fark nahi padta….

#-1 wakt tha jab tere liye khuda se mannatey mangta tha.. Mujhe khud to kuch chahiye na tha sirf tere liye us khuda ko aajmata tha…

….lekin abb sun le na JHUKTA hu na MANGTA hu na PUCHTA hu KISI KO …….bhala abb tu khud khuda ban chali aaye to -mujhe fark nahi parta -…

#-1 wakt tha jab sher likha karta tha tere liye or sunata tha mehfilo me…

…Are abb to arso baad likhi he adhuri si kavita tujhpe or -sun le abb aage se kuch na v likha jaye to -mujhe fark nhi padta- BATANA TUJHE MIL JAYE MUJH JAISA KOI OR AGAR ja ja abb tu oro ko aajmale – mujhe fark nahi padta-…

#-1 wakt tha jabb tujhe 1000ron ki bhir se pehchan liya karta tha…tijab me hoti thi agar ankhon se pehchan kiya karta tha..

….ki are abb to nigahon se ojhal kiya he mene tujhe us kadar.. Ki is bhir me bethe mujhe tu sun v rahi he to ab -mujhe fark nahi padta-khair phir v krta hu SHUKRIYA Tera Najme ^gajle^shayriya sab mil gyi he mujhe + enhone to jaise gale se lagaliya he……
….abb to mujhe sun ne wale v he chahne wale v he daad dene wale v he…
……….lekin ab sun le abb to itna Bekhauf ho gya hu ki ye sbb v chor jaye to -mujhe fark nahi padta-….

Are khud hi me maxtt ho gya he tera ye AAKASH SOY ANTHONE itna ki abb koi sun ne aaye ya na aaye fark nhi padta abb fark nhi padta khair chahta to nahi tha ki tujhe u benakab karun sab ke saamne….

…….lekin sun le ki bewafa meri kalam se beijat ho jaye to -mujhe fark nahi padta-….
[1 wakt tha jab tujhse pyar krta tha]
1 bewafa meri kalam se beijat hojaye to -mujhe fark nahi padta-

#-1 wakt tha …
1 bewafa meri kalam se beijat ho jaye *yaad kar wo wakt…yaad kar wo wakt..jbb me 1 labs nhi sun pata tha tere khilaf..
Dekh
Dekh
yaha aakar teri towhin pe taliyan baj rhi he to -mujhe fark nahi padta-
[1 wakt tha jbb tujhse pyar krta tha]

Your on you don’t take just post.

Aakash soy anthone

LOVE STORY
ᵉᵏ ˡᵃᵈᵏᵃ ᵃᵒʳ ˡᵃᵈᵏⁱ ᵃᵖᵃˢ me ᵇᵒʰᵒᵗ ᵖʸᵃʳ ᵏᵃʳᵗᵉ he

ᵖᵃʳ ᵏᵘᶜʰ ᵖʳᵒᵇˡᵉᵐˢ ᵏⁱ ʷᵃʲᵃʰ ˢe ˡᵃᵈᵏⁱ ᵏⁱ ˢʰᵃᵈⁱ

ᵏᵃʰⁱ ᵃᵒʳ ʰᵒʲᵃᵗⁱ ʰe ᵗᵒ ˡᵃᵈᵏᵃ ᵏʸᵃ ᵏᵃʰᵗᵃ ʰᵉ

**ᵃᵃʲ ᵐᵉʳⁱ ʲᵃᵃⁿ ᵏᵒ ˡᵃˡ ʲᵒᵈᵉ ᵐe ᵘˢᵉ ᵘˢᵏⁱ

ˢᵃʰᵉˡⁱʸᵒ ⁿᵉ ˢᵃʲᵃʸᵃ ʰᵒᵍᵃ$$

‘Ω’ᵐᵉʳⁱ ʲᵃᵃⁿ ᵏe ᵍᵒʳᵉ ʰᵃᵗʰᵒ ᵖᵃʳ

ˢᵃʰᵉˡⁱʸᵒ ⁿᵉ ᵐᵉʰᵃⁿᵈⁱ ᵏᵒ ˡᵃᵍᵃʸᵃ ʰᵒᵍᵃ…

ᵇᵒʰᵒᵗ ᵍᵃʰʳᵃ ᶜʰᵃᵈᵉᵍᵃ ᵐᵉʰᵃⁿᵈⁱ ᵏᵃ ʳᵃⁿᵍ

ᵘˢ ᵐᵉʰᵃⁿᵈⁱ ᵐe ᵘˢⁿᵉ ᵐᵉʳᵃ ⁿᵃᵐ ᶜʰᵘᵖᵃʸᵃ ʰᵒᵍᵃ*

ʳᵃʰ~ʳᵃʰ ᵏᵃʳ ʳᵒ ᵖᵃᵈᵉᵍⁱ ᵛᵒ

JAB

ᵘˢᵏᵒ ᵐᵉʳᵃ ᵏʰʸᵃˡ ᵃᵃʸᵃ ʰᵒᵍᵃ$$

ᵏʰᵘᵈ ᵏᵒ ᵈᵉᵏʰᵉᵍⁱ ʲᵇ ᵃᵃⁱⁿᵉ ᵐᵉ ᵛᵒ

ᵗᵒ ᵃզˢ ᵘˢᵏᵒ ᵐᵉʳᵃ ᵇʰⁱ ⁿᵃᶻᵃʳ ᵃᵃʸᵃ ʰᵒᵍ$$

ˡᵃᵍ ʳᵃʰⁱ ʰᵒᵍⁱ ᵃᵃʲ ᵖᵃʳⁱ ˢⁱ ˢᵘⁿᵈᵃʳ ᵛᵒ ᵃʲ ᵈᵉᵏʰ ᵏᵃʳ ᵘˢᵏᵒ ᶜʰᵃⁿᵈ ᵇʰⁱ ˢʰᵃʳᵐᵃʸᵃ ʰᵒᵍᵃ

ᵏʰᵘᵈ ᵏᵒ ᵐᵃʲᵇᵘᵗ ᵇᵃⁿᵃ ᵏ ᵘˢⁿᵉ ᵈⁱˡ ˢᵉ ᵐᵉʳⁱ ʸᵃᵈᵒ ᵏᵒ ᵐⁱᵗᵃʸᵃ ʰᵒᵍᵃ

ᵏᵉˢᵉ ˢᵃᵐᵇʰᵃˡᵃ ʰᵒᵍᵃ ᵏʰᵘᵈ ᵏᵒ ʲᵇ ᵘˢᵏᵒ ᶠᵉʳᵒ ᵏ ˡⁱʸᵉ ᵇᵘˡᵃʸᵃ ʰᵒᵍᵃ

ᵏᵃᵖᵗᵃ ʰᵒᵍᵃ ʲⁱˢᵐ

ᵘˢᵏᵃ ʰᵒˡᵉ ˢE ᵖᵃⁿᵈⁱᵗ ⁿE ᵘˢᵏᵃ ʰᵃᵗʰ ᵏⁱˢⁱ ᵒʳ ᵏᵒ ᵖᵃᵏᵈᵃʸᵃ ʰᵒᵍᵃ

ᵐᵉ ᵗᵒ ᵐᵃʲᵇᵘʳ ʰᵘ ᵖᵃᵗᵃ ʰE ᵘˢᵉ ᵃʲ ᵏʰᵘᵈ ᵏᵒ ᵇʰⁱ ᵘˢⁿᵉ ᵇᵉᵇᵃˢ ˢᵃ ᵖᵃʸᵃ ʰᵒᵍᵃ

ʳᵒʳᵒ ᵏᵃʳ ᵇᵘʳᵃ ʰᵃᵃˡ ʰᵒ ʲᵃᵉᵍᵃ ᵘˢᵏᵃ ʲᵇ ʷᵃզᵗ ᵘˢᵏⁱ ᵛⁱᵈᵃⁱ ᵏᵃ ᵃʸᵃ ʰᵒᵍᵃ*

ᵇᵃᵈᵉ ᵖʸᵃʳ ˢ ᵐᵉʳⁱ ʲᵃᵃⁿ ᵏᵒ ᵘˢ ᵏE ᵐᵃᵃ ᵇAAᵖ ⁿE ᵈᵒˡⁱ ᵐ ᵇⁱᵗʰᵃʸᵃ ʰᵒᵍᵃ$$

ʳᵒ ᵖᵃᵈᵉᵍⁱ ATMA ᵒʳ DIL V ᶜʰⁱᵏʰᵃ ᵒʳ ᶜʰⁱˡˡᵃʸᵃ ʰᵒᵍᵃ…

@_@ᵃʲ ᵘˢⁿᵉ ᵃᵖⁿᵉ MAA BAAP ᵏⁱ IZZAT ᵏᵒ BACHAYA ʰᵒᵍᵃ◐.̃◐..

Aakash soy anthone

#BBD_4
#mornig_duty
#me_as aakash soy anthone https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2127187697542415&id=100007536152656
❤❤❤❤❤❤❤💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖❤❤❤❤💖💖💖💖💖💖❤
#Woh Mere Aane Pe Khil Jaana Tera
Woh Mere Jaane Pe #Chid Jaana Tera
Woh Mere #Chhoone Pe Chhil Jaana Tera
Yaad Hai Naa

Paas Aane Pe Pighal Jaana Tera
Boond Boond Mujhpe Baras Jaana
Til Til Mujhko Tarsana Tera
Yaad Hai Naa
Yaad Hai Naa
#Yaad_Hai N